Category List : CIRCULARS


Date :
File Title :
Category :
Category :
Category Name Date File Title Download
ગુ.મા.અને ઉ. મા. શિ.બોર્ડ,ગાંધીનગર 24/06/2022 રાજ્ય બહારના વિદ્યાર્થીઓને માટે પ્રવેશ યોગ્યતા પ્રમાણપત્ર -65 Download
શાળાને લગતા પરિપત્રો 28/06/2022 શાળામાં વોકેશનલ વિષય શરૂ કરવા અંગે. બનાસકાંઠા જિલ્લો Download
ભરતી-બઢતી પરીપત્ર 10/06/2022 કરકુન ની શૈક્ષણિક લાયકાતમાં સુધારો Download
શાળાને લગતા પરિપત્રો 28/06/2022 આઈ.સી.ટી. પંચશીલ Download
પ્રાથમિક વિભાગ 23/06/2022 પ્રાથમિક શાળાઓમાં પ્રવાસી શિક્ષકની મંજુરી -૨૦૨૨-૨૩ Download
ભરતી-બઢતી પરીપત્ર 24/06/2022 સરકારી શિક્ષકો ખાતાકિય પરીક્ષા-૨૦૨૨ Download
ભરતી-બઢતી પરીપત્ર 24/06/2022 બિન સરકારી બિન શૈક્ષણિક ખાતાકિય પરીક્ષા Download
પરિપત્ર સારંસ 22/06/2022 ધોરણ-૧૦ ગણિત વિષયની પસંદગી અંગે .. Download
અનુદાનના પરિપત્ર 22/06/2022 પ્રવાસી શિક્ષકની મંજુરી-૨૨ Download
પગારના ઠરાવ 20/06/2022 પ્રવાસી શિક્ષકના વેતનમાં સુધારો Download
ભરતી-બઢતી પરીપત્ર 10/06/2022 કારકુન બઢતી અંગે .. Download
પગારના ઠરાવ 22/06/2022 પગાર પર ના ભથ્થા અને કપાતો Download
શાળાને લગતા પરિપત્રો 22/06/2022 ડી એ ના દરા ૧૯૯૬ થી ૨૦૨૨ સુધી Download
પરિપત્ર સારંસ 17/06/2022 શિષ્યવૃતિ ૨૦૨૨ ઓનલાઈન કામગીરીની સમજુતી Download
શાળાને લગતા પરિપત્રો 17/06/2022 શિષ્યવૃતિ ૨૦૨૨ Download
શાળાને લગતા પરિપત્રો 18/06/2022 શિષ્યવૃતિ ૨૦૨૨ Download
શાળાને લગતા પરિપત્રો 04/05/2011 એલ.સી. અને જી.આર. રજીસ્ટરનો નમૂનો Download
પગાર પંચ 22/06/2022 ચોથુ અને પાંચામા પગાર પંચના પગારો Download
પગાર પંચ 22/06/2022 ચોથા થી સાતમા પગાર પંચના પગારો Download
જનરલ પરિપત્રો અને ઠરાવો 12/10/2015 ટ્રુ કોપી જાતે (સ્વ પ્રમાણિત ) કરવા અંગે Download
Page 1 of 34