Category List : CIRCULARS


Date :
File Title :
Category :
Category :
Category Name Date File Title Download
અનુદાનના પરિપત્ર 08/02/2022 મકાનભાડા ની ગ્રાન્ટ અંગે Download
પરિપત્ર સારંસ 20/03/2023 વહીવટી કર્મચારીઓની ઉ.પ.ધો દરખાસ્ત અંગે Download
પ્રાથમિક વિભાગ 22/03/2013 પ્રાથમિક શાળાની મંજૂરીની શરતો અને પ્રમાણપત્ર Download
પ્રાથમિક વિભાગ 01/03/2023 ફરજીયાત અને મફત શિક્ષણ Download
પ્રાથમિક વિભાગ 07/02/2013 પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોની ફરજો અને આચારસંહિતા Download
પ્રાથમિક વિભાગ 26/12/2013 ટી.પી.ઓ.ની ફરજો અને જવાબદારીઓ Download
પ્રાથમિક વિભાગ 17/03/2023 પ્રાથમિક શાળામાં નિમણૂંકના નિયમો-૨૩ Download
અન્ય ઠરાવો 24/05/2022 શિક્ષણ વિભાગની શાખાઓની કામગીરીની ફાળવણી Download
શાળાને લગતા પરિપત્રો 01/03/2023 ચલણની નકલ Download
ગુ.મા.અને ઉ. મા. શિ.બોર્ડ,ગાંધીનગર 08/04/2022 મધ્યસ્થ મૂલ્યાંકનની કામગીરી અને શાળાકીય પરીક્ષાની વ્યવસ્થા Download
જિ.શિ.અ.કચેરી પાલનપુર ગ્રાન્ટટ આદેશોની નકલ 17/03/2023 કન્યા ફી ૨૩ આદિજાતિ Download
જિ.શિ.અ.કચેરી પાલનપુર ગ્રાન્ટટ આદેશોની નકલ 23/03/2023 અમર્યાદિત ઈન્ટરનેટ ગ્રાન્ટ -૨૩ Download
જિ.શિ.અ.કચેરી પાલનપુર ગ્રાન્ટટ આદેશોની નકલ 15/10/2022 પ્રવાસી ગ્રાન્ટ -૨૦૨૨ ખાસ અંગનભુત Download
જિ.શિ.અ.કચેરી પાલનપુર ગ્રાન્ટટ આદેશોની નકલ 15/10/2022 પ્રવાસી ગ્રાન્ટ -૨૦૨૨ ૧૫-૧૦-૨૨ Download
જિ.શિ.અ.કચેરી પાલનપુર ગ્રાન્ટટ આદેશોની નકલ 17/10/2022 પ્રવાસી ગ્રાન્ટ -૨૦૨૨ ાાઅદિજાતિ Download
જિ.શિ.અ.કચેરી પાલનપુર ગ્રાન્ટટ આદેશોની નકલ 17/10/2022 પ્રવાસી ગ્રાન્ટ -૨૦૨૨ Download
જિ.શિ.અ.કચેરી પાલનપુર ગ્રાન્ટટ આદેશોની નકલ 12/07/2022 પ્રવાસી ગ્રાન્ટ -૨૦૨૨ Download
જિ.શિ.અ.કચેરી પાલનપુર ગ્રાન્ટટ આદેશોની નકલ 17/10/2022 પ્રવાસી ગ્રાન્ટ -૨૦૨૨ Download
જિ.શિ.અ.કચેરી પાલનપુર ગ્રાન્ટટ આદેશોની નકલ 23/03/2023 પ્રવાસી ગ્રાન્ટ -૨૦૨૩ Download
જિ.શિ.અ.કચેરી પાલનપુર ગ્રાન્ટટ આદેશોની નકલ 07/02/2023 પ્રવાસી ગ્રાન્ટ -૨૦૨૩ Download
Page 1 of 50