Category List : CIRCULARS


Date :
File Title :
Category :
Category :
Category Name Date File Title Download
શાળાને લગતા પરિપત્રો 30/09/2019 ધોરણ -૧૨ સુધી અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીના નામમાં સુધારો થઈ શકશે. Download
જી.પી.એફ./સી.પી.એફ. ના ઠરાવો 03/04/2018 સી.પી.એફ. ઉપાડ ના નિયમો Download
પરિપત્ર સારંસ 20/10/2020 આચાર્યનું પગાર ફિક્સેશન Download
પરિપત્ર સારંસ 20/10/2020 આચાર્યનું પગાર ફિક્સેશન Download
વલ્ડ અને એક્સલ ફાઈલ 20/10/2020 લાસ્ટ પે સર્ટીફિકેટ Download
વલ્ડ અને એક્સલ ફાઈલ 20/10/2020 ઉ.પ.ધો. ની દરખાસ્તના પત્રકો Download
વલ્ડ અને એક્સલ ફાઈલ 20/10/2020 ઉ.પ.ધો. ની દરખાસ્તના પત્રકો ૧ Download
વલ્ડ અને એક્સલ ફાઈલ 20/10/2020 ગ્રેજ્યુટીની ગણતરી Download
વલ્ડ અને એક્સલ ફાઈલ 20/10/2020 ખાનગી અહેવાલનો નમૂનો એક્સલ Download
વલ્ડ અને એક્સલ ફાઈલ 10/10/2020 રજા રોકડની ગણતરી Download
વલ્ડ અને એક્સલ ફાઈલ 20/10/2020 વળતર રજાની ગણતરી Download
વર્તમાનપત્ર અને સામયિકો 15/10/2020 બનાસગંગા શિક્ષણ અંક ઓક્ટોબર ૨૦૨૦ Download
પેન્શન ના પરિપત્ર 21/12/1988 સરકારીમાંથી બિન સરકારી શાળામાં જતાં છેલ્લા પગારને રક્ષણ Download
પેન્શન ના પરિપત્ર 23/10/1974 સરકારી શાળા અને સરકારી અધ્યાપન મંદિરની નોકરી બિનસકારી શાળાની નોકરી સાથે જોડી આપવા Download
પેન્શન ના પરિપત્ર 23/12/1987 શિક્ષણક્ષેત્રે બજાવેલ સેવા બિન સરકારી શાળાની નોકરી સાથે જોડી આપવા બાબત Download
પેન્શન ના પરિપત્ર 21/02/1979 સરકારી શાળાના શિક્ષકે બિન સરકારી શાળામાં કરેલ નોકરી જોડી આપવા બાબત Download
પેન્શન ના પરિપત્ર 04/03/1976 પ્રાથમિક શાળાઓની નોકરી જોડી આપવા બાબત Download
પેન્શન ના પરિપત્ર 04/03/1976 પ્રાથમિક શાળાઓની નોકરી જોડી આપવા બાબત Download
પેન્શન ના પરિપત્ર 28/01/1976 મ્યુ. બોર્ડ અને પ્રાથમિક શાળાઓની નોકરી જોડી આપવા બાબત Download
પેન્શન ના પરિપત્ર 01/01/1975 અખંડ મુંબઈ રાજ્યની નોકરી પે ન્શના હેતુસર જોડી આપવા બાબત Download
Page 1 of 21